Søknad om alderspensjon

Hvis du er i en aktiv stilling med rett til medlemskap i Pensjonskassen for fylkene, må både arbeidstaker og arbeidsgiver fylle ut et skjema. Begge skjemaene må sendes inn før vi kan starte saksbehandlingen.

Hvis du har vært medlem tidligere og har rett til pensjon fra Pensjonskassen for fylkene, trenger vi ikke skjemaet fra arbeidsgiver.

Vi anbefaler at søknaden sendes inn 3 måneder før uttak av pensjon.

Hvis søknaden gjelder uttak av alderspensjon ved 67 år eller senere, kreves det i tillegg at du søker om alderspensjon fra NAV.

Søknad om AFP

Ved uttak av AFP må både arbeidstaker og arbeidsgiver fylle ut et skjema. Begge skjemaene må sendes inn før vi kan starte saksbehandlingen.

Vi anbefaler at søknaden sendes inn 3 måneder før uttak av pensjon.

Vi gjør oppmerksom på at AFP kan ikke kombineres med alderspensjon, gjenlevendepensjon, omstillingsstønad, uføretrygd eller AAP fra NAV. Ytelsene må stoppes før AFP kan iverksettes.

Søknad om uførepensjon

Hvis du er i en aktiv stilling med rett til medlemskap i Pensjonskassen for fylkene, må både arbeidstaker og arbeidsgiver fylle ut et skjema. Begge skjemaene må sendes inn før vi kan starte saksbehandlingen.

Ved søknad om uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer, kreves det at du også søker om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Ved søknad om uførepensjon med uføregrad på mindre enn 50 %, må vi i tillegg ha en legeerklæring. Det gis ikke uførepensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.

Hvis du har vært medlem av Pensjonskassen for fylkene tidligere, kan du ha rett til oppsatt uførepensjon. I tillegg til ordinær søknad, kreves det at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. Uførepensjonen gis fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som uføretrygden fra NAV.

Søknad om etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon)

Ved søknad om ektefellepensjon, kreves det i tillegg at du søker om tilsvarende ytelse fra NAV.

Medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger

Overføringsavtalen sikrer at medlemstid fra flere offentlige tjenestepensjonsordninger blir slått sammen. Det er pensjonsordningen du sist er medlem av som skal utbetale samlet pensjon. Hvis du tidligere har vært medlem av KLP, Statens pensjonskasse eller en annen kommunal/fylkeskommunal pensjonsordning, vil denne medlemstiden bli lagt til tiden i Pensjonskassen for fylkene ved beregning av pensjonen.