Uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade.

Eldre par er ute og trener, det sees grønn plen og skog i bakgrunnen
NTB/ Maskot

Om uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Minste uføregrad er 20 prosent. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år og er et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Søker du om en uføregrad mellom 20 og 50 prosent og ikke har rett til ytelse fra NAV, så kan du ha rett til uførepensjon kun fra pensjonskassen.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere langtidssykmeldte ansatte om deres pensjonsrettigheter i Pensjonskassen for fylkene. Tre måneder før sykepengene utløper må du søke om uførepensjon til oss. Arbeidsgiver skal i tillegg fylle ut en arbeidsgivererklæring. Dersom du søker om uføregrad mellom 20 – 50 prosent skal vi også ha tilsendt en legeerklæring fra din behandlende lege. Du kan ta kontakt med oss direkte for informasjon om dine rettigheter og søknad. Du må henvende deg til NAV for å søke AAP eller uføretrygd.

Vilkår

Er inntektsevnen din nedsatt med 50 prosent eller mer, må du søke arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV i tillegg til å sende søknad om pensjon til oss. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse.

Dersom du ikke har rett til ytelse fra NAV (søker om uføregrad under 50 prosent) må du i tillegg til søknaden sende legeerklæring til oss. Vår rådgivende lege vil da vurdere saken og gi innstilling til vedtak og oppfølging.

Det er allikevel et vilkår du burde være oppmerksom på:

 • Blir du arbeidsufør innen to år etter innmelding og uførheten skyldes en sykdom du enten hadde eller burde ha kjent til, har du ikke rett til uførepensjonen fra oss. Dette gjelder selv om du blir innvilget AAP eller uføretrygd hos NAV.
 • Skulle du bli friskmeldt og gå tilbake i fullt arbeid må du ta kontakt med oss.

Midlertidig uførepensjon

Får du innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV og er medlem i Pensjonskassen for fylkene, kan du ha rett til midlertidig uførepensjon fra oss. Du må selv søke om midlertidig uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Dette innebærer at du kan ha rett til midlertidig uførepensjon fra samme dato du er innvilget AAP. Hvis AAP opphører i NAV, stanser vi midlertidig uførepensjon fra oss fra samme tidspunkt.

Du kan også få midlertidig uførepensjon om du ikke har rett til ytelse fra NAV (søker om en uføregrad på 20 – 50 prosent). Vi vurderer da saken selv.

Har du inntekt ved siden av midlertidig uførepensjon må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknaden til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på midlertidig uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregrad ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til midlertidig uførepensjon.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig i forhold til din inntekt.

Uførepensjon

Får du innvilget uføretrygd fra NAV og er medlem i Pensjonskassen for fylkene, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Du må selv søke om uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Har du mottatt midlertidig uførepensjon fra oss og får innvilget uføretrygd hos NAV omregner vi din pensjon automatisk.

Du kan også få uførepensjon om du ikke har rett til ytelse fra NAV (søker om en uføregrad på 20 – 50 prosent). Vi vurderer da saken selv.

Har du tidligere vært medlem hos Pensjonskassen for fylkene og blir innvilget uføretrygd hos NAV, kan du ha opparbeidet det rett til uførepensjon fra oss. For å ha rett til dette må du ha tre års samlet opptjening som medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning, hvor Pensjonskassen for fylkene er den pensjonsordningen du sist var medlem av i henhold til overføringsavtalen.

Har du inntekt ved siden av din uførepensjon må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknaden til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregrad ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Inntektsgrensen skal tillegges fribeløpet som tilsvarer 40 prosent av G. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til uførepensjon.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt.

Beregning av uførepensjon og midlertidig uførepensjon

Uførepensjonen utgjør en prosentsats av ditt pensjonsgrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende grunnbeløp (G) i folketrygden. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning og uføregrad.

Pensjonen blir beregnet forskjellig om du har ytelse fra NAV eller ikke.

Dersom du er innvilget AAP eller uføretrygd i NAV:

 • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6G og 12G
 • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn

Dersom du ikke er innvilget AAP eller uføretrygd i NAV

 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G
 • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn

Etteroppgjør

Både midlertidig uførepensjon og uførepensjon blir utbetalt etter hvor mye du har oppgitt at du skal ha i årsinntekt. Hvert år foretar vi et etteroppgjør på pensjonen når skatteoppgjøret foreligger. I etteroppgjøret kontrolleres det at du har fått utbetalt riktig pensjon ut fra årsinntekten skatteoppgjøret viser at du hadde.

Du vil da enten kunne få etterbetalt pensjon eller krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon. Vi vurderer ikke hvem sin skyld det er at en eventuell feilutbetaling har skjedd.

Har du ikke hatt uførepensjon hele året, gjennomfører vi etteroppgjøret med utgangspunkt i inntekten du hadde i den perioden du mottok uførepensjon.

Du finner lovverket for etteroppgjør på uførepensjon her.

Inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt legges til grunn i etteroppgjøret. Følgende inntekter skal ikke føre til reduksjon i pensjonen, selv om de defineres som pensjonsgivende inntekter i folketrygden:

 • Inntekt og feriepenger fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble innvilget
 • Erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeserstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd

Du må selv opplyse oss om og dokumentere slike inntekter.

Overgang til alderspensjon

Dersom du har aldersgrense 70 år skal pensjonen omregnes til alderspensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år.

Ved lavere aldersgrenser skal uførepensjonen omregnes når aldersgrensen nås.