24/05/2024

Sterk åpning på året for Pensjonskassen for fylkene

Bjarne Refsnes, adm. dir i Pensjonskassen for fylkene.
Foto:Yina Chan

Avkastingen på pensjonsmidlene i Pensjonskassen for fylkene ble 3,9 % per første kvartal for 2024 (verdijustert for kollektivporteføljen). Netto finansinntekter utgjør 376 millioner kroner

Risikoresultat per første kvartal er positivt med 6,4 millioner kroner. Dette skyldes som tidligere år at det er lavere uføreuttak i Pensjonskassen for fylkene enn i kommunesektoren generelt.

Sammenlignet med det største livselskapet i kommunal sektor har Pensjonskassen for fylkene hatt 1,2 prosentpoeng høyere avkastning per første kvartal 2023. Det innebærer en meravkastning hittil i år på over 120 millioner kroner.

Meravkastningen i pensjonskassen skyldes flere forhold. Først og fremst har Pensjonskassen for fylkene en høyere aksjeandel som gir bedre avkastning på aksjeporteføljen. Dernest har Pensjonskassen for fylkene kortere løpetid på obligasjonene, noe som er en stor fordel med økende renter.

Pensjonskassen for fylkene forvalter totalt 10,95 milliarder kroner per første kvartal 2024.

Foto: Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Pensjonskassen for fylkene. Fotograf: Yina Chan.

Del denne saken!